RODO – ochrona danych osobowych

  Jak przetwarzamy Państwa dane?

   Jak przetwarzamy Państwa dane?  (Obowiązek informacyjny)

   1) Zakres danych: Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce pracy – firma podmiotu gospodarczego), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego). ;

   2)  Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Bireta - Profesjonalne Tłumaczenia Kempińska & Woźniakowska Sp. J. z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Bronikowskiego 3/2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000687821, NIP 521 32 15 023, REGON 015241278 lub Bireta Professional Translations A. Kempińska J. Woźniakowska Sp. J. z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Bronikowskiego 3/1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000563149, NIP 951 23 94 337, REGON 361781957 - w zależności od tego, z którym podmiotem jest podejmowany kontakt. (Bireta);

   3) Kontakt z inspektorem ochrony danych Birety:  Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Birety pod adresem e-mail iod@bireta.pl;

   4) Cele i podstawa przetwarzania: W związku z zamiarem nawiązania współpracy w zakresie zlecenia realizacji usługi tłumaczenia przez Biretę lub nabycia innych usług lub produktów od Birety, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

   1. wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Biretą, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące usług tłumaczenia świadczonych przez Biretę (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO);
   2. wewnętrznych celów administracyjnych Birety, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Birety będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   3. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   5. rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Biretę usług i sposobu obsługi przez pracowników Birety (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT;

   6) Okres przechowywania:  Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Birety stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

   7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

   8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

   9) Prawo do sprzeciwu:  w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;

   11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Biretą, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące usług tłumaczenia świadczonych przez Biretę. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wymiany korespondencji, w tym udzielenia na zgłoszone zapytania;