Regulamin świadczenia usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH
PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ
„BIRETA PROFESSIONAL TRANSLATIONS,
 A.KEMPIŃSKA & J.WOŹNIAKOWSKA SPÓŁKA JAWNA”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług na rzecz Klientów w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez BIRETA Professional Translations A. Kempińska J. Woźniakowska sp.j. z siedzibą: 02-796 Warszawa, ul. K. Bronikowskiego 3 lok. 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000563149, posiadającą NIP 951-23-94-337 oraz REGON 361781957, zwaną dalej „Biurem Tłumaczeń BIRETA”, a także prawa i obowiązki Stron umowy o wykonanie zleconego tłumaczenia.
 2. Biuro Tłumaczeń BIRETA świadczy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie pisemnego zamówienia.
 3. Zawarcie umowy o wykonanie tłumaczenia następuje z chwilą doręczenia do Biura Tłumaczeń BIRETA pisemnej akceptacji szacunkowej wyceny usługi, zwanej dalej „Wyceną”, zasadniczo zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Pisemna akceptacja otrzymanej przez Klienta Wyceny, zwana będzie dalej „Zamówieniem”. Zamówienie należy doręczyć do Biura Tłumaczeń BIRETA osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, pocztą elektroniczną lub faksem.

§2

TŁUMACZENIA PISEMNE
 1. Klient wysyła dokumenty do przetłumaczenia na następujący adres, numer faksu, lub adres e-mail:

BIRETA – Professional Translations A.Kempińska J.Woźniakowska Sp.J.

ul. Bronikowskiego 3/1

02-796 Warszawa

fax: +48 22 648 10 89

e-mail: bireta@bireta.pl

 1. Biuro Tłumaczeń BIRETA jest zobowiązane potwierdzić otrzymanie dokumentów do przetłumaczenia oraz ustalić z Klientem termin i szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia w formie Wyceny, przesłanej Klientowi pocztą elektroniczną lub faksem, na wskazany przez Klienta adres lub numer. W przypadku odpłatnej Wyceny kosztów tłumaczenia strony internetowej,  Biuro Tłumaczeń BIRETA przygotuje i prześle Wycenę tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Klienta kosztów jej sporządzenia.
 2. Biuro Tłumaczeń BIRETA jest zobowiązane odesłać wykonane tłumaczenie pisemne przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta.
 3. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia pisemnego musi być wykonane w formie pisemnej i doręczone do Biura Tłumaczeń BIRETA osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, pocztą elektroniczną lub faksem.
 4. W przypadku anulowania Zamówienia na wykonanie tłumaczeń pisemnych,  Klient zostanie obciążony kosztami wynikającymi bezpośrednio z ilości tekstu przetłumaczonego do chwili otrzymania przez Biuro Tłumaczeń BIRETA anulowania Zamówienia. Klient nie może anulować Zamówienia w ostatnim dniu jego realizacji. Klient otrzyma gotowy, sprawdzony fragment tłumaczenia w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przez Biuro Tłumaczeń BIRETA anulowania Zamówienia.

§3

TŁUMACZENIA USTNE
 1. Klient zamawia usługę tłumaczenia ustnego telefonicznie lub pisemnie na następujący adres, numer faksu, lub adres e-mail:

BIRETA – Professional Translations A.Kempińska J.Woźniakowska Sp.J.

ul. Bronikowskiego 3/1

02-796 Warszawa

fax: +48 22 648 10 89

e-mail: bireta@bireta.pl

 1. Biuro Tłumaczeń BIRETA jest zobowiązane ustalić z Klientem termin i szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia ustnego w formie Wyceny, przesłanej Klientowi pocztą elektroniczną lub faksem, na wskazany przez Klienta adres lub numer.
 2. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia ustnego musi być wykonane w formie pisemnej i doręczone do Biura Tłumaczeń BIRETA osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, pocztą elektroniczną lub faksem.
 3. W przypadku anulowania przez Klienta Zamówienia na wykonanie tłumaczeń ustnych w ciągu 2 godzin od czasu złożenia Zamówienia, Klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane nie później niż na 72 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń, Klient zostanie obciążony kwotą 50% ceny całego tłumaczenia ustnego. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane po tym terminie, lecz nie później niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń, Klient zostanie obciążony kwotą 80% ceny całego tłumaczenia. Anulowanie Zamówienia na mniej niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń spowoduje obciążenie Klienta 100% ceny całego tłumaczenia. Jeśli tłumaczenie odbywa się poza Warszawą Klient zobowiązuje się dodatkowo pokryć 100% kosztów, jeśli takie zaistniały.

§4

POSTANOWIENIA WSPÓLNE
 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury. Faktury będą wystawiane po realizacji Zamówienia przez Biuro Tłumaczeń BIRETA.
 2. W przypadku pierwszego zlecenia pobierana jest zaliczka w wysokości 50% szacunkowych kosztów tłumaczenia.
 3. Płatności będą realizowane w formie przelewu bankowego na konto bankowe Biura Tłumaczeń BIRETA wskazane na fakturze, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, przy czym Biuro Tłumaczeń BIRETA zobowiązane jest wysłać fakturę listem zwykłym/priorytetowym na adres wskazany przez Klienta nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty jej wystawienia. Datą zapłaty jest dzień zaksięgowania danej kwoty na koncie Biura Tłumaczeń BIRETA.
 4. Odpowiedzialność Biura Tłumaczeń BIRETA wobec Klienta z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia netto za tłumaczenie, w związku z którym powstała szkoda.
 5. Biuro Tłumaczeń BIRETA oraz wszystkie osoby wykonujące tłumaczenia pisemne lub ustne w jego imieniu, zobowiązują się do zachowania poufności dotyczącej wszystkich tłumaczonych tekstów i wypowiedzi, a także materiałów i informacji otrzymanych od Klienta.
 6. Na życzenie Klienta, Biuro Tłumaczeń BIRETA jest zobowiązane zwrócić wszystkie materiały i dokumenty otrzymane od Klienta.
 7. Przyjęcie przez Klienta Tłumaczenia Pisemnego następuje z chwilą jego ostatecznej akceptacji przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od przekazania Klientowi Tłumaczenia Pisemnego do przyjęcia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej.
 8. W terminie 7 dni od przekazania Klientowi przez Wykonawcę Tłumaczenia Pisemnego do przyjęcia, Klient może zgłosić wady, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia. W konsekwencji, moment przyjęcia Tłumaczenia Pisemnego ulega odpowiedniemu przedłużeniu. Niezgłoszenie wad w terminie określonym w pkt. 7 uznaje się za ostateczną akceptację Tłumaczenia Pisemnego przez Klienta.
 9. Klient zobowiązuje się do niezatrudniania tłumaczy pisemnych / ustnych pracujących dla Biura Tłumaczeń BIRETA przez okres sześciu (6) miesięcy od daty wykonania przez Biuro Tłumaczeń BIRETA ostatniego Zamówienia zleconego przez Klienta.
 10. Następujące Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu:

Załącznik nr 1. Wzór wyceny.

 1. Wszystkie ceny w przedstawianych wycenach i ofertach są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT (23%).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

1. Tłumaczenia pisemne

1.1. Minimalne Zamówienie to jedna (1) strona obliczeniowa.

1.2. Jedna (1) standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia wynosi 1500 znaków ze spacjami w Edytorze Word liczonych w dokumencie przetłumaczonym (rozliczenie z dokładnością do pół strony).

1.3. Jedna (1) standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami w Edytorze Word liczonych w dokumencie przetłumaczonym (rozliczenie z dokładnością do całej strony).

1.4. Weryfikacja dokumentów przetłumaczonych przez Biuro Tłumaczeń BIRETA wynosi 50% ceny tłumaczenia jednej (1) standardowej strony. Weryfikacji tłumaczeń nie podlegają dokumenty przetłumaczone poza Biurem Tłumaczeń BIRETA; są one traktowane jako nowe zlecenie.

1.5. Tłumaczenia realizowane w dniu dostarczenia tekstów do tłumaczenia uważa się za tłumaczenie realizowane w terminie super ekspresowym.

1.6. Do okresu realizacji tłumaczenia nie są wliczane soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz w najwolniejszych trybach dodatkowo dzień zlecenia oraz dzień oddania tłumaczenia.

1.7. W przypadku tłumaczeń wykonywanych z piątku na sobotę lub niedzielę naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 50% .

1.8. W przypadku wyceny tłumaczenia rozbudowanych serwisów www, koszt takiej usługi wynosi 100,00 zł netto. Wpłacona kwota zostaje zwrócona Klientowi w momencie zlecenia wycenionego tłumaczenia.

2. Tłumaczenia ustne

2.1. Minimalne Zamówienie to 4-godzinny blok tłumaczeniowy. Każdy pierwszy i drugi rozpoczęty blok tłumaczeniowy jest traktowany jako pełny blok. Każda rozpoczęta dziewiąta i następna godzina tłumaczenia ustnego w ciągu jednego dnia jest traktowana jako pełna godzina.

2.2. Jeżeli usługi tłumaczeń ustnych świadczone są poza granicami Warszawy, Klient jest zobowiązany pokryć koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz 50% stawki tłumaczenia ustnego, za każdą rozpoczętą godzinę podróży.

2.3. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są w soboty, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 50%.

2.4. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są w niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 100%.

2.5. Jeżeli tłumaczenie ustne jest nagrywane lub transmitowane w internecie, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 100%.

2.6. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są przez okres dłuższy niż 8 godzin dziennie, cena za każdą dodatkową godzinę wzrasta o 50% w stosunku do stawki godzinowej naliczanej danego dnia.

2.7. Jeżeli Zamówienie obejmuje wynajem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych, Klient ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku zagubienia lub uszkodzenia wynajętych odbiorników i słuchawek. W dniu wydarzenia Klient i Biuro tłumaczeń BIRETA podpisują protokół zdawczo-odbiorczy, na podstawie którego następuje rozliczenie wynajętego sprzętu.

2.8. O ile nie ustalono inaczej, Klient wydaje i odbiera sprzęt od uczestników wydarzenia we własnym zakresie.

2.9. Klient ponosi odpowiedzialność za bezpieczne składowanie i przechowywanie sprzętu przez cały czas od momentu montażu do demontażu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH
PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ
„BIRETA PROFESJONALNE TŁUMACZENIA
 KEMPIŃSKA  & WOŹNIAKOWSKA SPÓŁKA JAWNA”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług na rzecz Klientów w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez spółkę Bireta – Profesjonalne Tłumaczenia Kempińska & Woźniakowska sp.j. z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Bronikowskiego 3/2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000687821, NIP 521-32-15-023, REGON 015241278 zwane dalej „Biurem Tłumaczeń BIRETA”, a także prawa i obowiązki Stron umowy o wykonanie zleconego tłumaczenia.
 2. Biuro Tłumaczeń BIRETA świadczy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie pisemnego zamówienia.
 3. Zawarcie umowy o wykonanie tłumaczenia następuje z chwilą doręczenia do Biura Tłumaczeń BIRETA pisemnej akceptacji szacunkowej wyceny usługi, zwanej dalej „Wyceną”, zasadniczo zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Pisemna akceptacja otrzymanej przez Klienta Wyceny, zwana będzie dalej „Zamówieniem”. Zamówienie należy doręczyć do Biura Tłumaczeń BIRETA osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, pocztą elektroniczną lub faksem.

§2

TŁUMACZENIA PISEMNE
 1. Klient wysyła dokumenty do przetłumaczenia na następujący adres, numer faksu, lub adres e-mail:

BIRETA – Profesjonalne Tłumaczenia Kempińska & Woźniakowska Sp.J.

ul. Bronikowskiego 3/2

02-796 Warszawa

e-mail: bireta@bireta.pl

 1. Biuro Tłumaczeń BIRETA jest zobowiązane potwierdzić otrzymanie dokumentów do przetłumaczenia oraz ustalić z Klientem termin i szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia w formie Wyceny, przesłanej Klientowi pocztą elektroniczną lub faksem, na wskazany przez Klienta adres lub numer. W przypadku odpłatnej Wyceny kosztów tłumaczenia strony internetowej,  Biuro Tłumaczeń BIRETA przygotuje i prześle Wycenę tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Klienta kosztów jej sporządzenia.
 2. Biuro Tłumaczeń BIRETA jest zobowiązane odesłać wykonane tłumaczenie pisemne przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta.
 3. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia pisemnego musi być wykonane w formie pisemnej i doręczone do Biura Tłumaczeń BIRETA osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, pocztą elektroniczną lub faksem.
 4. W przypadku anulowania Zamówienia na wykonanie tłumaczeń pisemnych,  Klient zostanie obciążony kosztami wynikającymi bezpośrednio z ilości tekstu przetłumaczonego do chwili otrzymania przez Biuro Tłumaczeń BIRETA anulowania Zamówienia. Klient nie może anulować Zamówienia w ostatnim dniu jego realizacji. Klient otrzyma gotowy, sprawdzony fragment tłumaczenia w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przez Biuro Tłumaczeń BIRETA anulowania Zamówienia.

§3

TŁUMACZENIA USTNE
 1. Klient zamawia usługę tłumaczenia ustnego telefonicznie lub pisemnie na następujący adres, numer faksu, lub adres e-mail:

BIRETA – Profesjonalne Tłumaczenia Kempińska & Woźniakowska Sp.J.

ul. Bronikowskiego 3/2

02-796 Warszawa

e-mail: bireta@bireta.pl

 1. Biuro Tłumaczeń BIRETA jest zobowiązane ustalić z Klientem termin i szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia ustnego w formie Wyceny, przesłanej Klientowi pocztą elektroniczną lub faksem, na wskazany przez Klienta adres lub numer.
 2. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia ustnego musi być wykonane w formie pisemnej i doręczone do Biura Tłumaczeń BIRETA osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, pocztą elektroniczną lub faksem.
 3. W przypadku anulowania przez Klienta Zamówienia na wykonanie tłumaczeń ustnych w ciągu 2 godzin od czasu złożenia Zamówienia, Klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane nie później niż na 72 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń, Klient zostanie obciążony kwotą 50% ceny całego tłumaczenia ustnego. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane po tym terminie, lecz nie później niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń, Klient zostanie obciążony kwotą 80% ceny całego tłumaczenia. Anulowanie Zamówienia na mniej niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń spowoduje obciążenie Klienta 100% ceny całego tłumaczenia. Jeśli tłumaczenie odbywa się poza Warszawą Klient zobowiązuje się dodatkowo pokryć 100% kosztów, jeśli takie zaistniały.

§4

POSTANOWIENIA WSPÓLNE
 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury. Faktury będą wystawiane po realizacji Zamówienia przez Biuro Tłumaczeń BIRETA.
 2. W przypadku pierwszego zlecenia pobierana jest zaliczka w wysokości 50% szacunkowych kosztów tłumaczenia.
 3. Płatności będą realizowane w formie przelewu bankowego na konto bankowe Biura Tłumaczeń BIRETA wskazane na fakturze, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, przy czym Biuro Tłumaczeń BIRETA zobowiązane jest wysłać fakturę listem zwykłym/priorytetowym na adres wskazany przez Klienta nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty jej wystawienia. Datą zapłaty jest dzień zaksięgowania danej kwoty na koncie Biura Tłumaczeń BIRETA.
 4. Odpowiedzialność Biura Tłumaczeń BIRETA wobec Klienta z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia netto za tłumaczenie, w związku z którym powstała szkoda.
 5. Biuro Tłumaczeń BIRETA oraz wszystkie osoby wykonujące tłumaczenia pisemne lub ustne w jego imieniu, zobowiązują się do zachowania poufności dotyczącej wszystkich tłumaczonych tekstów i wypowiedzi, a także materiałów i informacji otrzymanych od Klienta.
 6. Na życzenie Klienta, Biuro Tłumaczeń BIRETA jest zobowiązane zwrócić wszystkie materiały i dokumenty otrzymane od Klienta.
 7. Przyjęcie przez Klienta Tłumaczenia Pisemnego następuje z chwilą jego ostatecznej akceptacji przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od przekazania Klientowi Tłumaczenia Pisemnego do przyjęcia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej.
 8. W terminie 7 dni od przekazania Klientowi przez Wykonawcę Tłumaczenia Pisemnego do przyjęcia, Klient może zgłosić wady, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia. W konsekwencji, moment przyjęcia Tłumaczenia Pisemnego ulega odpowiedniemu przedłużeniu. Niezgłoszenie wad w terminie określonym w pkt. 7 uznaje się za ostateczną akceptację Tłumaczenia Pisemnego przez Klienta.
 9. Klient zobowiązuje się do niezatrudniania tłumaczy pisemnych / ustnych pracujących dla Biura Tłumaczeń BIRETA przez okres sześciu (6) miesięcy od daty wykonania przez Biuro Tłumaczeń BIRETA ostatniego Zamówienia zleconego przez Klienta.
 10. Następujące Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu:

Załącznik nr 1. Wzór wyceny.

 1. Wszystkie ceny w przedstawianych wycenach i ofertach są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT (23%).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

1. Tłumaczenia pisemne

1.1. Minimalne Zamówienie to jedna (1) strona obliczeniowa.

1.2. Jedna (1) standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia wynosi 1500 znaków ze spacjami w Edytorze Word liczonych w dokumencie przetłumaczonym (rozliczenie z dokładnością do pół strony).

1.3. Jedna (1) standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami w Edytorze Word liczonych w dokumencie przetłumaczonym (rozliczenie z dokładnością do całej strony).

1.4. Weryfikacja dokumentów przetłumaczonych przez Biuro Tłumaczeń BIRETA wynosi 50% ceny tłumaczenia jednej (1) standardowej strony. Weryfikacji tłumaczeń nie podlegają dokumenty przetłumaczone poza Biurem Tłumaczeń BIRETA; są one traktowane jako nowe zlecenie.

1.5. Tłumaczenia realizowane w dniu dostarczenia tekstów do tłumaczenia uważa się za tłumaczenie realizowane w terminie super ekspresowym.

1.6. Do okresu realizacji tłumaczenia nie są wliczane soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz w najwolniejszych trybach dodatkowo dzień zlecenia oraz dzień oddania tłumaczenia.

1.7. W przypadku tłumaczeń wykonywanych z piątku na sobotę lub niedzielę naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 50% .

1.8. W przypadku wyceny tłumaczenia rozbudowanych serwisów www, koszt takiej usługi wynosi 100,00 zł netto. Wpłacona kwota zostaje zwrócona Klientowi w momencie zlecenia wycenionego tłumaczenia.

2. Tłumaczenia ustne

2.1. Minimalne Zamówienie to 4-godzinny blok tłumaczeniowy. Każdy pierwszy i drugi rozpoczęty blok tłumaczeniowy jest traktowany jako pełny blok. Każda rozpoczęta dziewiąta i następna godzina tłumaczenia ustnego w ciągu jednego dnia jest traktowana jako pełna godzina.

2.2. Jeżeli usługi tłumaczeń ustnych świadczone są poza granicami Warszawy, Klient jest zobowiązany pokryć koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz 50% stawki tłumaczenia ustnego, za każdą rozpoczętą godzinę podróży.

2.3. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są w soboty, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 50%.

2.4. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są w niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 100%.

2.5. Jeżeli tłumaczenie ustne jest nagrywane lub transmitowane w internecie, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 100%.

2.6. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są przez okres dłuższy niż 8 godzin dziennie, cena za każdą dodatkową godzinę wzrasta o 50% w stosunku do stawki godzinowej naliczanej danego dnia.

2.7. Jeżeli Zamówienie obejmuje wynajem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych, Klient ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku zagubienia lub uszkodzenia wynajętych odbiorników i słuchawek. W dniu wydarzenia Klient i Biuro tłumaczeń BIRETA podpisują protokół zdawczo-odbiorczy, na podstawie którego następuje rozliczenie wynajętego sprzętu.

2.8. O ile nie ustalono inaczej, Klient wydaje i odbiera sprzęt od uczestników wydarzenia we własnym zakresie.

2.9. Klient ponosi odpowiedzialność za bezpieczne składowanie i przechowywanie sprzętu przez cały czas od momentu montażu do demontażu.