Szanowni Państwo
W obszarze budowanej współpracy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Biretę w celu tworzenia lub kierowania ofert dotyczących produktów lub usług Birety. Oferty te kierowane będą jedynie po wyrażeniu zgody obejmującej takie działania.   
Jak przetwarzamy Państwa dane?

  Jak przetwarzamy Państwa dane?  (Obowiązek informacyjny)

  1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa stanowiska, nazwa podmiotu gospodarczego), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres korespondencyjny);

  2)  Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Bireta Professional Translations A. Kempińska, J. Woźniakowska Sp. J. z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Bronikowskiego 3/2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000563149, NIP 521 321 50 23, REGON 361781957, (Bireta);

  3) Kontakt z inspektorem ochrony danych Birety:  Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Birety pod adresem e-mail iod@bireta.pl;

  4) Cele i podstawa przetwarzania:

  W związku z zamiarem nawiązania współpracy w zakresie zlecenia realizacji usługi tłumaczenia przez Biretę, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

  1. podjęcia czynności zmierzających do nawiązania współpracy w zakresie zlecenia realizacji usługi tłumaczenia przez Biretę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. wewnętrznych celów administracyjnych Birety, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Birety będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Biretę usług i sposobu obsługi przez pracowników Birety (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym w następującym celu:

  1. w celu oferowania Państwu przez Biretę produktów i usług Birety (marketing bezpośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu oferowania produktów i usług na podstawie Państwa zainteresowania ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  3. w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celach analitycznych - lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT;
  6) Okres przechowywania:  Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Birety stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 lata;
  7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
  9) Prawo do sprzeciwu:  w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
  11)  Cofnięcie zgody: W każdej chwili  przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez kontakt w formie pisemnej na adres siedziby Birety, tj. Bireta Professional Translations A. Kempińska, J. Woźniakowska Sp. J. ul. Bronikowskiego 3/2, 02-796 Warszawa, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.
  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji czynności zmierzających do nawiązania współpracy w zakresie zlecenia realizacji usługi tłumaczenia przez Biretę. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia czynności zmierzających do nawiązania współpracy w zakresie zlecenia realizacji usługi tłumaczenia przez Biretę.