Jak przetwarzamy Państwa dane?

1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce pracy – firma podmiotu gospodarczego), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego);
2)  Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest BIRETA – Profesjonalne Tłumaczenia Kempińska & Woźniakowska sp.j. z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Bronikowskiego 3/1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000687821, NIP 521 321 50 23, REGON 015241278 lub BIRETA Professional Translations A. Kempińska J. Woźniakowska sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Ksawerego Bronikowskiego 3/2, 02-796 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000563149, posługująca się numerem NIP 951 239 43 37, REGON 361781957 – w zależności od tego, z którym podmiotem jest podejmowany kontakt, (Bireta);
3) Kontakt z inspektorem ochrony danych Birety:  Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Birety pod adresem e-mail iod@bireta.pl;
4) Cele i podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

  1. wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Biretą, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące usług tłumaczenia świadczonych przez Biretę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);
  2. wewnętrznych celów administracyjnych Birety, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Birety będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Biretę usług i sposobu obsługi przez pracowników Birety (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT;
6) Okres przechowywania:  Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Birety stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Prawo do sprzeciwu:  w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
11)  Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie wyrażonych zgód w każdej chwili  przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez kontakt w formie pisemnej na adres siedziby Birety, tj. BIRETA – Profesjonalne Tłumaczenia Kempińska & Woźniakowska sp.j. ul. Bronikowskiego 3/1, 02-796 Warszawa lub BIRETA Professional Translations A. Kempińska J. Woźniakowska sp.j. ul. Bronikowskiego 3/2, 02-796 Warszawa, w zależności od tego, który podmiot przetwarza Państwa dane na podstawie zgody, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.
12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Biretą, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące usług tłumaczenia świadczonych przez Biretę. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wymiany korespondencji, w tym udzielenia na zgłoszone zapytania.