Odpowiedzialność społeczna

W Birecie wierzymy, że wszystkie przedsiębiorstwa, również małe i średnie, mają realny wpływ na otaczającą je rzeczywistość. Jesteśmy świadomi konsekwencji swoich działań. Staramy się, aby aktywność naszego biura oddziaływała pozytywnie na środowisko lokalne i globalne.

Trzonem naszej polityki CSR jest członkostwo w United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Tym samym zobowiązujemy się do powiązania swoich strategicznych działań biznesowych z 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, które brzmią:

  1. Firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz
  2. eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.
  3. Firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji,
  4. wspierać eliminację wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej,
  5. przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz
  6. przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
  7. Firmy powinny wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego,
  8. podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz
  9. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.
  10. Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

Wspieramy również polski oddział UNGC, fundację Global Compact Network Poland, jako Partner Techniczny podczas posiedzeń Rady Programowej fundacji oraz innych organizowanych przez nią wydarzeń.

 

Propagujemy postawę ekologiczną. Usprawniliśmy procedury firmowe, m.in. realizacji zleceń, czy urlopowe, tak aby ograniczyć drukowanie dokumentów. Dbamy o oszczędzanie energii. Używamy energooszczędnych urządzeń elektronicznych. Oświetlenie i ogrzewanie jest wyłączane, kiedy w biurze nie przebywają pracownicy.

Tworzymy miejsca pracy – zatrudniamy osoby w każdym wieku, nie dyskryminujemy kandydatów na pracowników. Wspieramy kobiety. Wiele naszych pracownic to matki, które łączą pracę zawodową z życiem rodzinnym. Organizujemy staże dla młodych ludzi – pozwalamy im zdobyć praktyczne doświadczenie, ułatwiając tym samym wejście na rynek pracy.

Od 2016 roku współpracujemy również z Fundacją Panda, działającą przy warszawskim ZOO. Bireta opiekuję się sową płomykówką Sofi. Więcej informacji na temat honorowej adopcji dostępne jest na stronie Adopcja - Fundacja Panda.

sowa_tabliczka_web